Fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridium difficile infection in a patient with ulcerative colitis
Kosaku Nanki, Shinta Mizuno, Katsuyoshi Matsuoka, Keiko Ono, Shinya Sugimoto, Hiroki Kiyohara, Mari Arai, Moeko Nakashima, Kozue Takeshita, Keiichiro Saigusa, Mitsutoshi Senoh, Tadashi Fukuda, Makoto Naganuma, Haru Kato, Wataru Suda, Masahira Hattori, Takanori Kanai
Intest Res. 2018;16(1):142-146.   Published online 2018 Jan 18     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.16.1.142
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fecal microbiota transplantation as therapy for recurrent Clostridioides difficile infection is associated with amelioration of delirium and accompanied by changes in fecal microbiota and the metabolome
Kazuyoshi Gotoh, Yoshihiko Sakaguchi, Haru Kato, Hayato Osaki, Yasutaka Jodai, Mitsutaka Wakuda, Akira Také, Shunji Hayashi, Eri Morita, Takehiko Sugie, Yoichiro Ito, Naoki Ohmiya
Anaerobe.2022; 73: 102502.     CrossRef
Management of Clostridioides difficile infection in patients with inflammatory bowel disease
Sahil Khanna
Intestinal Research.2021; 19(3): 265.     CrossRef
Gut microbiota in ulcerative colitis: insights on pathogenesis and treatment
Xiao Yan Guo, Xin Juan Liu, Jian Yu Hao
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(3): 147.     CrossRef
RecurrentClostridium difficileInfection: Risk Factors, Treatment, and Prevention
Jung Hoon Song, You Sun Kim
Gut and Liver.2019; 13(1): 16.     CrossRef
Current Status of Clostridium Difficile Infection
Akira Andoh, Shigeki Bamba
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi.2018; 71(10): 456.     CrossRef