Risk factors for severity of colonic diverticular hemorrhage
Ken Kinjo, Toshiyuki Matsui, Takashi Hisabe, Hiroshi Ishihara, Toshiki Kojima, Kenta Chuman, Shigeyoshi Yasukawa, Tsuyoshi Beppu, Akihiro Koga, Satoshi Ishikawa, Masahiro Kishi, Noritaka Takatsu, Fumihito Hirai, Kenshi Yao, Toshiharu Ueki, Masakazu Washio
Intest Res. 2018;16(3):458-466.   Published online 2018 Jul 27     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.16.3.458
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Factors Associated with Severity of Colonic Diverticular Bleeding and Impact of Bleeding Site
Hirohito Amano, Takatsugu Yamamoto, Ken Ikusaka, Naoaki Aoki, Miyoko Sakurai, Taku Honda, Kyohei Maruyama, Hitoshi Aoyagi, Akari Isono, Koichiro Abe, Yoshinari Asaoka, Shinya Kodashima, Atsushi Tanaka
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(5): 1826.     CrossRef
Construction of a Model for Predicting the Severity of Diverticular Bleeding in an Elderly Population
Tomoyuki Okada, Tsuyoshi Mikamo, Ayana Nakashima, Atsushi Yanagitani, Kiwamu Tanaka, Hajime Isomoto
Internal Medicine.2022; 61(15): 2247.     CrossRef
Diagnosis and Treatment of Colonic Diverticular Disease
You Sun Kim
The Korean Journal of Gastroenterology.2022; 79(6): 233.     CrossRef
Development and Validation of Predictive Assessment of Complicated Diverticulitis Score
Marcello Covino, Valerio Papa, Antonio Tursi, Benedetta Simeoni, Loris Riccardo Lopetuso, Lorenzo Maria Vetrone, Francesco Franceschi, Gianludovico Rapaccini, Antonio Gasbarrini, Alfredo Papa
Journal of Personalized Medicine.2021; 11(2): 80.     CrossRef
Risk of Rebleeding in Patients with Small Bowel Vascular Lesions
Akira Harada, Takehiro Torisu, Shin Fujioka, Yuichiro Yoshida, Yasuharu Okamoto, Yuta Fuyuno, Atsushi Hirano, Junji Umeno, Kumiko Torisu, Tomohiko Moriyama, Motohiro Esaki, Takanari Kitazono
Internal Medicine.2021; 60(23): 3663.     CrossRef
Vegetarianism as a protective factor for asymptomatic colonic diverticulosis in Asians: a retrospective cross-sectional and case-control study
Jihun Bong, Hyoun Woo Kang, Hyeki Cho, Ji Hyung Nam, Dong Kee Jang, Jae Hak Kim, Jun Kyu Lee, Yun Jeong Lim, Moon-Soo Koh, Jin Ho Lee
Intestinal Research.2020; 18(1): 121.     CrossRef