Microvascular density under magnifying narrow-band imaging endoscopy in colorectal epithelial neoplasms
Takahiro Gonai, Keisuke Kawasaki, Shotaro Nakamura, Shunichi Yanai, Risaburo Akasaka, Kunihiko Sato, Yousuke Toya, Kensuke Asakura, Jun Urushikubo, Yasuko Fujita, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto
Intest Res. 2020;18(1):107-114.   Published online 2019 Nov 4     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2019.00061
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Feasibility of moxifloxacin and proflavine dual fluorescence imaging for detecting gastrointestinal neoplastic lesions: A prospective study
Kwangwoo Nam, Noseong Park, Seunghun Lee, Suil Jeon, Jungbin Lee, Seung‐Mo Hong, Sung Wook Hwang, Sang Hyoung Park, Dong‐Hoon Yang, Byong Duk Ye, Jeong‐Sik Byeon, Suk‐Kyun Yang, Jeong Hoon Lee, Do Hoon Kim, Ki Hean Kim, Seung‐Jae Myung
Lasers in Surgery and Medicine.2023; 55(4): 378.     CrossRef
Application of artificial intelligence in diagnosis and treatment of colorectal cancer: A novel Prospect
Zugang Yin, Chenhui Yao, Limin Zhang, Shaohua Qi
Frontiers in Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Chicken skin mucosa surrounding small colorectal cancer could be an endoscopic predictive marker of submucosal invasion
Ying-Jie Zhang, Wu Wen, Fan Li, Yi Jian, Chuan-Ming Zhang, Meng-Xia Yuan, Ye Yang, Feng-Lin Chen
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2023; 15(6): 1062.     CrossRef
A review on self-healing featured soft robotics
Md. Ariful Islam, Labanya Talukder, Md. Firoj Al, Subrata K. Sarker, S. M. Muyeen, Prangon Das, Md. Mehedi Hasan, Sajal K. Das, Md. Manirul Islam, Md. Robiul Islam, Sumaya Ishrat Moyeen, Faisal R. Badal, Md. Hafiz Ahamed, Sarafat Hussain Abhi
Frontiers in Robotics and AI.2023;[Epub]     CrossRef
Emergence of a New Optical Marker for Colorectal Neoplasms: To What Extent Should We Accept It?
Han Hee Lee
Clinical Endoscopy.2022; 55(2): 315.     CrossRef
Endoscopic diagnosis and treatment of early colorectal cancer
Seung Wook Hong, Jeong-Sik Byeon
Intestinal Research.2022; 20(3): 281.     CrossRef
Colonic Chicken Skin Mucosa Surrounding Colon Polyps Is an Endoscopic Predictive Marker for Colonic Neoplastic Polyps
Yu Mi Lee, Kyung Ho Song, Hoon Sup Koo, Choong-Sik Lee, Inseok Ko, Sang Hyuk Lee, Kyu Chan Huh
Gut and Liver.2022; 16(5): 754.     CrossRef
Artificial intelligence-based colorectal polyp histology prediction using narrow-band image-magnifying colonoscopy: a stepping stone for clinical practice
Ji Young Chang
Clinical Endoscopy.2022; 55(5): 699.     CrossRef
Response to Artificial intelligence-based colorectal polyp histology prediction using narrow-band image-magnifying colonoscopy: a stepping stone for clinical practice
Istvan Racz, Andras Horvath, Zoltán Horvath
Clinical Endoscopy.2022; 55(5): 701.     CrossRef
Photoacoustic endoscopy: A progress review
Heng Guo, Ying Li, Weizhi Qi, Lei Xi
Journal of Biophotonics.2020;[Epub]     CrossRef
Diagnostic efficacy of the Japan Narrow-band-imaging Expert Team and Pit pattern classifications for colorectal lesions: A meta-analysis
Yu Zhang, Hui-Yan Chen, Xiao-Lu Zhou, Wen-Sheng Pan, Xin-Xin Zhou, Hang-Hai Pan
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(40): 6279.     CrossRef